Kontrollansvarig KA

Det är byggherrens ansvar att byggnationer genomförs enligt Plan- och bygglagen. I lagen föreskrivs att byggherren skall utse en kontrollansvarig för samtliga byggnationer som kräver Bygganmälan.

Den kontrollansvarige skall tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder skall den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Han eller hon skall se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen skall den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige skall närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon skall också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.