Tjänster

EPG utför projektering av installationssystem för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler, Medicinska gaser och Styr/Övervakning. Vi använder MagiCAD för AutoCAD vilket gör vårt konstruktionsarbete effektivt och produktivt. Ritningar görs i 3D. Verkliga produkter från ledande tillverkare används i arbetet. Varje intelligent 3D-produkt anges med rätt dimensioner och omfattande teknisk data. Beräkningar görs under arbetets gång....

Våra konsulter  

Vi utför kalkyler för bygg- och VVS-entreprenader med hjälp av den senaste programvaran och erfaren personal. Vi följer upp kalkylerna under projektets faser, från systemhandling till färdig byggnation.

Våra konsulter  

Installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Ofta utgörs ca 50-60% av den totala byggkostnaden av installationstekniska system. Vi har lång erfarenhet av samordning inom installationstäta projekt med kort färdigställandetid.

Våra konsulter  

Enligt svensk lag skall byggherren utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för (P)-planering och projektering och vid (U)-utförande av bygg- och anläggningsarbete. Utsedd BAS skall ha rätt utbildning, kunskap och erfarenhet för uppdraget. Detta är något vi prioriterar högt och vi har flera utbildade BAS-P och BAS-U samt lång erfarenhet inom området.

Våra konsulter  

Vi utför entreprenadbesiktningar inom el- och telesystem samt VVS. Besiktningarna utförs av SP Sitac-certifierad entreprenadbesiktningsman som är medlem i SBRs entreprenadbesiktningsgrupp.

Våra konsulter  

Vi utför funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader såsom sjukhus, skolor, bostäder, kontor, m.m. Dessutom undersöker våra OVK-besiktningsmän vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet.

Våra konsulter  

EPG utför kontroll av installationer för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler, Medicinska gaser och Styr/Övervakning. Våra erfarna kontrollanter bidrar till att entreprenaden utförs enligt gällande handlingar, fortlöper enligt tidplan och att kostnader regleras enligt gällande avtal.

Våra konsulter  

Vi utför energibalansberäkningar för energiförbrukning, skapar åtgärdsprogram, inventering och besparingskalkylering för värmepumpar, samt konsulterar vid energicertifieringar.

Våra konsulter  

Vi har kompetens och erfarenhet inom utredning, konstruktion och projektledning fastighetsautomation och övervakning i såväl flerfamiljshus som industrifastigheter.

Våra konsulter  

Underhållsplaner för fastigheter är ett allt vanligare sätt att säkerställa både budget och driftsäkerhet. Vi hjälper er att ta fram dessa planer, både för kort och lång sikt. Vi erbjuder även hjälp med avtalstolkning och underhållsplaner anpassade till AFF-system.

Våra konsulter  

Vi utför instruktioner för drift och underhåll för och tillsammans med entreprenör och beställare. Vi utformar dessa enligt brukarens standard och önskemål.

Våra konsulter